encoding="UTF-8"?> Hewlett-Packard - Kupovina potro