onkeypress="BodyOnKeyPress(event.keyCode)" onload="printSite();">

S