} function Agent_AutoUpdateWhereIsNextButton() { var L_AutoUpdateWhereIsNextButton1_Text = "Przycisk pozostanie szary, dop